Korraldus

Korraldus
13.03.2020

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2

ning p 3 ja Tartu linna põhimääruse § 21 lg 1, Tartu Linnavalitsus

otsustab:

1.2. kõik Tartu linna koolieelsed lasteasutused jäävad esialgu tegutsema, kuid vanematel

palutakse lapsi võimalusel lasteaeda või -hoidu mitte tuua;

2. Tartu Linnavalitsus hindab korralduse punktis 1 nimetatud meetmete vajalikkust jooksvalt ning

otsustab nende muutmise või pikendamise vastavalt vajadusele.

3. Korraldus jõustub 12. märtsil 2020. a.